موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1027-SRHS-FULL بررسی تاب آوری بافت تاریخی کاشان با تمرکز بر مولفه های کالبدی موردپژوهی: محله ی درب باغ کاشان فائزه تفرشی، بابک عالمی مقاله پذیرفته شده است
2 1029-SRHS-FULL بررسی و توانمند سازی میراث معماری بومی، مطالعه موردی کپرهای کرمانشاه میترا کامرانی فر، شیما خدابنده لو، ناصر فلاح عسگری، اسماعیل مهدوی مقاله پذیرفته شده است