1. برگزاری سومین نشست کمیته علمی «دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله»
سومین نشست کمیته علمی «دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله» در تاریخ 20 آبان 97 با حضور اعضا کمیته علمی همایش در سالن اجتماعات پژوهشگاه برگزار شد.
2. برگزاری دومین نشست کمیته علمی «دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله»