حمایت کنندگان اصلی
حامیان
دانشگاه تهران
دانشگاه اصفهان
دانشگاه زنجان
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه کاشان
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
دانشگاه بوعلی سینا همدان
International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage
شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایرانیان