کمیته علمی
دکتر علیرضا انیسی
دبیر کمیته علمی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: anisi61 [at] yahoo.co.uk
دکتر فرهاد آخوندی
عضو کمیته علمی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پست الکترونیکی: ----------- [at] ----------.com
دکتر سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی
عضو کمیته علمی
مهندسین مشاور خاک پایه
پست الکترونیکی: amirshah [at] aut.ac.ir
دکتر محمد سعید ایزدی
عضو کمیته علمی
معاون وزیر راه و شهرسازی
پست الکترونیکی: ms.izadi [at] basu.ac.ir
دکتر کامبیز بهنیا
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ----------- [at] --------------.com
دکتر حسین تحقیقی
عضو کمیته علمی
دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: tahghighi [at] kashanu.ac.ir
دکتر حمیدرضا جیحانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: jayhani [at] kashanu.ac.ir
دکتر مهرداد حجازی
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: mm.hejazi [at] yahoo.com
دکتر پیروز حناچی
عضو کمیته علمی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
پست الکترونیکی: ----------- [at] -------------.com
دکتر امیدرضا صفی یاری
عضو کمیته علمی
مهندسان مشاور سُدره سازه پارس
پست الکترونیکی: safiyari [at] ut.ac.ir
دکتر حامد عزیزی بندرآبادی
عضو کمیته علمی
دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: hamed.azizi [at] yazd.ac.ir
دکتر ساسان عشقی
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پست الکترونیکی: sassan.eshghi [at] gmail.com
دکتر فرزین فردانش
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ----------- [at] --------.com
دکتر علیرضا فلاحی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: alifallahi30 [at] gmail.com
دکتر علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: gholinejadali [at] gmail.com
دکتر علی لکی روحانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: rou001 [at] gmail.com
دکتر حامد مظاهریان
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazaheri [at] ut.ac.ir
دکتر فاطمه مهدی‌زاده سراج
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: f.mehdizadeh [at] gmail.com
دکتر علی نورزاد
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_noorzad [at] sbu.ac.ir
دبیرخانه علمی
مهندس محمد فراهانی
مسئول دبیرخانه علمی همایش
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: mohammaddffarahani [at] gmail.com