«محورهای دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله»

 

1         اصول و مبانی 

1-1            مبانی نظری حفاظت و مرمت آثار تاریخی و رابطه آن با بهسازی لرزه‌ای

1-2            ضوابط، معیارها و روشهای مربوط به بهسازی لرزه‌ای در آثار تاریخی (ایران و جهان)

 

2         مدیریت بحران و ریسک زلزله

2-1            مدیریت آسیب پذیری زلزله 

2-2            حفاظت و مرمت پاثار تاریخی پس از وقوع زلزله ( معیارها و روشها)

 

3         فن شناسی و مصالح

3-1            استفاده از فن‌آوری‌های نوین 

3-2            نقش مصالح و فنون سنتی در استحکام بخشی

 

 

4        تحلیل سازه ای و پایش

4-1            ارزیابی آسیب‌پذیری آثار تاریخی در برابر زلزله

4-2            بررسی و تحلیل رفتار بناهای تاریخی در زلزله‌های ایران و جهان

4-3            روش‌های پایش سلامت سازه

4-4            تحلیل، ارزیابی و توانمندسازی خاک و زیر سازه

 

5         ارزیابی ریسک لرزه ای 

 

6         تجارب و نمونه‌های موردی

6-1            تجارب و شیوه های سنتی در مواجهه با زلزله

6-2            آموخته‌ها و تجارب بهسازی لرزه‌ای در بناهای تاریخی ایران و جهان

6-3            تجارب حفاظت بناها و بافت های تاریخی در ایران و جهان پس از زلزله